content top

UUTISET

Metsänhoito Suomessa

lähettänyt on huhti 24, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Metsänhoito Suomessa

Metsänhoito Suomessa

Metsänhoidolla säännöstellään mitä puulajeja alueelle kasvaa, ja se edesauttaa kuinka nopeasti uusi metsä nousee hakatun tilalle. Hyvin suunniteltu metsänhoito myös auttaa metsätuhojen minimalisoinnissa. Sekametsät ovat vähemmän alttiita puutaudeille, myrskyille ja hirvien aiheuttamille tuhoille. Ne myös taistelevat voimakkaammin ilmastonmuutosta vastaan kuin metsät joista löytyy vain yhtä lajia. Suomen perusmetsäkanta koostuu suhteellisen pienestä määrästä erillisiä puulajeja, luultavasti maamme sijainnista pohjoisessa  ja historiallisista mullistuksista kuten jääkaudesta. Kaiken kaikkiaan toisistaan eroavia lajeja kasvaa Suomessa luontaisesti noin 30. Metsätalous hyödyntää myyntiin näistä usein vain kolmea, mutta hyvästä metsästä löytyy useampia lajeja vaikka niitä ei myyntikäyttöön kaadettaisikaan. Poikkeuksena ovat yksinään viihtyvät metsätyypit kuten mäntymetsä sopivalla kasvupaikalla.

Metsänhoito Suomessa

Hyvän metsänhoidon perusteet

Hyvä metsänhoito auttaa metsänomistajaa ansaitsemaan enemmän rahaa. Liian tiheässä kasvavat puut eivät saa tarpeeksi ravinto tai valoa, eikä niillä ole tarpeeksi kasvutilaa. Puitten paksuuskasvu vähenee, ja niin käy myös omistajan tukkituloille. Näissä tilanteissa hyvä taimikonhoito ja harvennus ovat tärkeitä, metsän varhaisvaiheessa karsitaan huonolaatuisia puita ja harvennetaan vesakkoa joka estää arvopuiden ravinnon sekä auringonvalon saannin. Harvennus tapahtuu myöhäisemmässä vaiheessa ja puut jotka kasvavat liian lähellä toisia kaadetaan yleisen edun nimissä. Kaadetuista puista tulee myös tuloja metsänomistajalle. Metsä joka on hoidettu huolella ja hyvien metsänhoidon kriteereiden mukaisesti saattaa tuplata omistajansa tulot! Kansainvälisesti tunnistettu PEFC-sertifikaatio on tarkoitettu ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden edistämistä ympäri maailman. Metsänomistajat voivat hakea sertifikaattia, jonka omaaminen kertoo kuluttajille puun tulevan tunnollisen metsänomistajan mailta. Hyvässä metsänhoidossa metsää kohdellaan yksilönä ja hoito räätälöidään juuri tätä metsätyyppiä ja tilannetta vasten. Varsinkin herkkien kohteiden oikeanlainen hoito takaa alueiden monimuotoisuuden tulevaisuudessa sekä arvokkaiden luontokohteiden säilymisen tuleville sukupolville. Tärkeisiin luontokohteisiin ja niiden hoitoon voi hakea tukia valtiolta jotta niitä voi suojella. Monimuotoisuus on tärkeää sekä koko maapallon tulevaisuuden, että Suomen luonnon tämänhetkisen tilan kannalta. Myös tavallista talousmetsää voi hoitaa monipuolisuutta lisäävällä tavalla. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi havuhakkuupuu metsään jätettävät muutamat lehtipuut joista tärkeimpiä ovat haavat, raidat ja jalot lehtipuut. Metsään tulee myös jättää puita joissa on koloja sillä nämä tarjoavat kotipaikkoja useille eläimille.

 

Metsänhoito luonnonsuojelu tekona

Suurin osa suomen eliölajeista asuu metsissä, ja näiden lajien monipuolisuuden turvaamisen kannalta on tärkeää että metsien omistajat jatkavat vastuullista metsänhoitoa. Perhemetsiä on usein luonnollisesti hoidettu jo tällä tavalla. Metsää hoitaessa tulee pitää mielessä sen alkuperäisten rakenteiden säilyttäminen ja puulajien monimuotoisuuden turvaaminen. Olisi suotavaa uusia metsää puulajeilla jotka ovat kotoisin Suomesta. Metsien arvokkaat rakennepiirteet ovat erittäin tärkeitä monipuolisuuden säilyttämiseksi, tämä tarkoittaa että metsät ovat monimuotoisia puulajeiltaan, mutta myös eri iässä tai elinasteessa olevien puiden kannalta. Erityisen tärkeät alueet tulee huomioida, ja kannattaa pitää mielessä että moni uhanalainen laji viihtyy erikoistyyppisillä metsäalueilla. Lajeista on usein tullut uhanalaisia juuri näiden asuinalueiden puutteen vuoksi, joten on erittäin tärkeää että niitä lisätään. Jos metsistä tehdään liian kliinisiä, niiden monimuotoisuus vaarantuu, lahopuulla on osansa metsän ekologiassa, noin 5000 lajia on riippuvaisia lahopuusta, joten sen lisääminen edes auttaa eläinlajien selviytymistä ja liian vähäinen lahopuun määrä metsissä johtaa näiden lajien uhanalaisuuteen. Yksityisomistajat voivat ottaa osaa monipuolisuuden suojeluun liittymällä METSO ohjelmaan. Toiminta on vapaaehtoista mutta omistajat voivat saada taloudellista korvasta menetetyistä puunmyyntituloista. METSO ohjelmaan liittyvä suojelu voi metsänomistajasta riippuen olla joko pysyvää tai määräaikaista. Pääsy ohjelmaan riippuu metsän arvioinnin aikaisesta monipuolisuudesta ja sen hyödyllisyydestä Suomen luonnolle. Oikeanlainen metsänhoito auttaa myös osaltaan hillitsemään ilmaston lämpenemistä. Nuori lehtimetsä sitoo itseensä enemmän hiilidioksidia kuin vanha havumetsä. Suomen laajuisesti hyvän metsänhoidon tuloksena metsien pinta-ala on kasvanut 70-luvun jälkeen lähes 60 prosentilla, mutta jokainen metsänomistaja voi osallaan tehdä asian hyväksi paljon, ilman että siitä aiheutuu kuluja itselleen.

Jokamiehen oikeudet

lähettänyt on huhti 10, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Jokamiehen oikeudet

Jokamiehen oikeudet

Suomessa käytössä oleva jokamiehen oikeus takaa kansalaisille ja vierailijoille oikeuden nauttia luonnosta, huolimatta siitä onko alue yksityisomistuksessa vai ei. Jokamiehen oikeudet ovat aina ilmaisia, eikä maanomistajalta tarvitse kysyä lupaa alueen käyttämisen niiden varjolla. (lisää…)

Suomen metsät

lähettänyt on maalis 14, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Suomen metsät

Suomen metsät

Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsä vyöhykkeeseen. Tämä vyöhyke pitää sisällään noin 40% metsistä ympäri maailman. Utsjoen ja Enontekiön pohjoispuolinen alue on tundraa, joka on lähestulkoon puutonta. Suomen pinta+alasta noin 72% on metsää, ja maa on pinta+alaan nähden maailman metsäisin maa. (lisää…)

Metsät ja ilmastonmuutos

lähettänyt on helmi 27, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Metsät ja ilmastonmuutos

Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan äkillistä maailmanlaajuista lämpötilan nousua, joka suurilta osin johtuu hiilidioksidi hiukkasten lisääntymisessä ilmakehässä ihmisen toiminnan seurauksena.Hiilidioksidi on yleisin niin kutsutuista kasvihuonekaasuista, jotka sinällään ovat osa maapallon biosysteemiä, ja mahdollistavat osaltaan elämän maapallolla. (lisää…)

Ilmastonmuutos

lähettänyt on helmi 11, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Ilmaston nopea muutos lämpimämpään on aikamme suurimpia ihmiskuntaa kohtaavista kriiseistä. Ilmastonmuutoksella tässä yhteydessä tarkoitetaan äkillisestä ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemistä. Se on alkanut jo vaikuttaa elinympäristöömme ja luontoon, mutta onneksi voimme vielä toiminnallamme rajoittaa lämmön nousua. Ilmakehä muodostuu useista kaasuista ja toimii käytännössä kuin kasvihuoneen katto, päästäen auringon säteet läpi ja pitäen suuren osan lämmöstä sisällään. (lisää…)

Yksityismetsän omistus suomessa

lähettänyt on helmi 4, 2018 in BLOG | Kommentit pois päältä artikkelissa Yksityismetsän omistus suomessa

Yksityismetsän omistus suomessa

Suomi on suurilta osin metsän peitossa, ja metsäyhdistyksen mukaan 60% metsistä on yksityisomistuksessa. Jopa 14% Suomalaisista omistaa tuottavaa metsää, tai metsää jolla on mahdollisuuksia tulon lähteenä. Suurin osa yksityisomistuksessa olevista metsistä löytyy Etelä- ja Keski-Suomesta. Itä- ja Pohjois-Suomen vähempituottoiset metsät ovat enimmiltään valtion omistuksessa. Yksityisomistuksessa oleva metsä periytyy usein sukupolvelta toiselle. (lisää…)