content top
Aarniometsä

Aarniometsä

Aarniometsällä tarkoitetaan metsäaluetta, joka on kasvanut täysin koskemattomana, eikä sille ole tehty mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä. Puhutaan myös luonnontilaisesta tai koskemattomasta metsästä. Tällainen metsä on myös koskemattomuutensa ansiosta erittäin vanha iältään. Aarniometsää löytyy jokaiselta maailman mantereelta, mutta valitettavasti sen määrä alkaa vähentyä kovaa vauhtia.

Aarniometsillä on tärkeä merkitys ekosysteemin kannalta. Niissä on säilynyt sekä kasvi- että eläinlajeja, joiden selviäminen muualla on käynyt mahdottomaksi. Siksi niiden tarjoama ainutlaatuinen elinympäristö on ekologisesti erittäin merkittävää, sillä ne pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuus luonnossa taas on tärkeää koko luonnon toiminnan kannalta. Eri lajit elävät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja yhden lajin tuhoutumisen seuraukset voivat olla arvaamattomia.

Aarniometsä koostuu yleensä suurista elävistä ja kuolleista puista. Niiden joukossa on paljon vanhoja kaatuneita puidenrunkoja. Aarniometsästä löytyy monia eri kasvillisuuskerroksia, jotka muodostuvat eri puu- ja pensaslajeista. Niillä on tärkeä merkitys koko maapallon hyvinvoinnin kannalta. Ne sitovat sisälleen paljon orgaanista hiiltä vanhojen puidensa ja maaperän eloperäisen kerroksen ansiosta.

Aarniometsien käytöstä ja hakkuista on paljon erimielisyyksiä ympäristöjärjestöjen ja metsätalouden yrittäjien välillä. Vaikka aarniometsässä tehtäisiinkin paljon hakkuita, se voidaan palauttaa takaisin koskemattomaan tilaan. Tämä takaisin palautus voi tosin kestää satoja tai tuhatkin vuotta, riippuen metsän puulajeista. Yhdysvalloissa on tehty tällaisia metsän palautuksia, joiden kestoksi on arvioitu 150-500 vuotta.

Suurin jäljellä oleva aarniometsä on Amazonin sademetsät Brasiliassa. Se on kuitenkin samaan aikaan myös eniten hävitetty metsä maailmassa. Suurin osa Amazonilla kaadetusta metsästä on nimenomaan koskematonta aarniometsää. Amazonin sademetsien aarniometsät kattavat noin 35 prosenttia koko maapallon aarniometsistä.

Pohjois-Amerikan aarniometsät sen sijaan kattavat enää noin 28 prosenttia koko maapallon aarniometsistä. Niiden hakkuut ovat olleet tuhoisia erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta. Aarniometsien alue on käynyt pieneksi ja hajanaiseksi eikä täten pysty tarjoamaan riittävää elinympäristöä suurille nisäkkäille.

metsä

Pohjois-Aasian havumetsävyöhykkeet ovat yksi maailman suurimmista havumetsistä. Ne kattavat noin 19 prosenttia koko maapallon aarniometsistä. Mutta valitettavasti nekin ovat kokeneet osansa hävityksestä. Aikanaan niissä eli paljon ainutlaatuista siperiantiikeriä, mutta hakkuiden seurauksena sen elinalue on pienentynyt huomattavasti ja tehnyt siitä uhanalaisen eläinlajin.

Afrikassa ja Tyynenmeren Aasiassa on kummassakin vielä jäljellä jonkin verran aarniometsää. Afrikassa lähinnä puutavarateollisuus on lisännyt paljon hakkuita. Aasiassa metsää hakataan pois teollisuuden tieltä, jotta saadaan lisää tilaa rakennuksille. Euroopassa sijaitsee pienin määrä maapallon aarniometsistä ja siitäkin suurin osa Venäjällä.

Suomen aarniometsät

Vaikka Suomessa onkin todella suuri määrä metsää sen pinta-alaan verrattuna, on aarniometsän osuus siitä enää noin 5 prosenttia. Noin puolet siitä on suojeltua aluetta, jossa kaikenlainen metsää tuhoava toiminta on rangaistuksen uhalla kiellettyä. Mutta puolet siitä on edelleen hakkuu-uhan alla. Aarniometsät ovat sijoittuneet itärajalle, Oulun alueelle ja pohjoisimpaan Lappiin. Etelässä aarniometsien osuus kaikista metsistä on enää muutaman promillen luokkaa.

Aarniometsien tuhon myötä myös Suomesta on hävinnyt joitain eläinlajeja tai ne on nykyään luokiteltu uhanalaisiksi. Vanhojen metsien ominaisista lajeista jopa 20 prosenttia on jo tuhoutunut paikoittain. Suurin uhkatekijä aarniometsien tuhoutumiseen on niiden sirpaloituminen, mikä tarkoittaa sitä, että niiden yhtenäiset alueet käyvät yhä pienemmiksi ja se taas johtaa lajien häviämiseen.

Vaikka Suomen metsätilanne onkin vielä erittäin hyvä, peittäähän metsä suurinta osaa pinta-alastamme ja kaikkein eniten koko Euroopan maista, olisi silti tärkeää, että aarniometsien suojeluun käytettäisiin entistä enemmän voimavaroja. Ne ovat osa historiaa ja elämää, jolla on suuri merkitys myös tulevien sukupolvien hyvinvoinnille. Aarniometsässä vierailu on upea kokemus, jossa vanhat puut tuntuvat kuin puhuvan omaa kieltään ja kietoo vierailijan mystiseen seikkailuun.